گواهینامه ها و استاندارد ها

شرکت هوا تولید کوروش طی سال ها فعالیت موفق به دریافت دستاورد های زیر شده است:

  • دارا بودن پتنت اختصاصی روش تولید پروپلنت های تجاری، صنعتی، غذایی و دارویی مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
  • ثبت اختراع پتنت اختصاصی پروپلنت های تجاری صنعتی، تجاری، غذایی و دارویی
  • بازنگری و انسجام استاندارد 12040